การรับบริจาค

มูลนิธิฯ รับบริจาคอยู่ 2 กรณี คือ

  1. การรับมอบสิ่งของ เช่น ภาพถ่าย และหนังสือเกี่ยวกับลำปาง
  2. การยืมภาพถ่ายและหนังสือเพื่อมาทำสำเนาเก็บไว้