รู้จักเรา

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

  1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเบื้องต้นของมูลนิธิฯ
  2. เพื่อให้บริการเบื้องต้นแก่ผู้สนใจลำปางศึกษา ซึ่งจะพัฒนาเป็นข้อมูลความรู้ระดับสูงในอนาคต
  3. เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และรับบริจาควัตถุ เอกสารทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นคลังความรู้สาธารณะ

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

เพื่อเผยแพร่ผลงานและการดำเนินการของมูลนิธิ และแสวงหาการมีส่วนร่วมระหว่างบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ บนฐานการทำงานระดับพื้นที่และภูมิภาค