แผนที่ลำปาง

บัญชีแผนที่ลำปางจากแหล่งต่างๆ

 

ลำดับที่ ชื่อแผนที่ ปีที่เขียน ที่มา หมายเหตุ
1 แผนที่นครลำปาง ตำบลในเมือง มาตราส่วน 1: 25,000 พ.ศ.2476 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พระนคร ข้อมูลในแผนที่น่าจะช่วงทศวรรษ 2460
2 แผนที่เขตเทศบาลเมืองลำปาง พ.ศ.2478 ราชกิจจานุเบกษา
3 Map of Lampang 1: 250,000 พ.ศ.2501 L509 U.S.Army
4 แผนที่แนบท้ายประกาศกำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ณ บริเวณใกล้เคียงสนามบินพระบาท ลำปาง มาตราส่วน 1: 50,000 พ.ศ.2501 ราชกิจจานุเบกษา
5 แผนที่แสดงเขตสุขาภิบาลล้อมแรด ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง มาตราส่วน 1: 10,000 พ.ศ.2498