ภาพอดีต/ปัจจุบัน

  1. วัดบุญวาทย์วิหารเก่า/ปี2558
  2. มุมกำแพงคุ้มหลวง/กำแพงสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
  3. ถนนทิพย์ช้าง ต.หัวเวียง อ.เมือง ลำปาง/
  4. อาคารเก่า/อาคารเก่าที่หายไป (เทียบกับในหนังสือแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมนครลำปาง)