ดาวน์โหลดราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับ ลำปาง [8]

ตารางแสดงบัญชีราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวกับลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2430-2500 [8]
ปี พ.ศ.ในวงเล็บคือการปรับปี พ.ศ.ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากก่อนปี พ.ศ.2484 สยามหรือประเทศเริ่มนับปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งหมายถึง เดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปี และเดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปี  ดังนั้น วันที่ 1 มกราคม 2484 นับเป็นวันขึ้นปีใหม่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ตรงกับการนับปีใหม่ตรงกันกับนานาชาติ

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเภท เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศ
141 ประกาศกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๔๙๑ เรื่อง กำหนดราคาสูงสุดของเนื้อสุกรและให้ผู้จำหน่ายปิดป้ายแสดงราคา 65 59ง 5 ตุลาคม พ.ศ.2491
142 ประกาศกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๔๙๑ เรื่อง ห้ามส่งสุกรมีชีวิตออกไปนอกเขตจังหวัดลำปาง 65 59ง 5 ตุลาคม พ.ศ.2491
143 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๔๙๑ 65 66ก 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2491
144 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๔๙๑ เรื่อง ห้ามขนย้ายน้ำมันหมูออกไปนอกเขตจังหวัด 66 2ง 4 มกราคม พ.ศ.2492
145 ประกาศเทศบาลเมืองลำปาง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนประจำปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 66 3ง 11 มกราคม พ.ศ.2492
146 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๔๙๒ เรื่อง ควบคุมและกำหนดราคาขายปลีกสูงสุดของน้ำตาลทรายขาว 66 19ง 29 มีนาคม พ.ศ.2492
147 เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองลำปาง เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๙๒ 66 24ก 26 เมษายน พ.ศ.2492
148 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๔๙๒ เรื่อง ควบคุมและกำหนดราคาขายปลีกสูงสุดของน้ำตาลทรายขาว 66 28ง 17 พฤษภาคม พ.ศ.2492
149 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๔๙๒ เรื่อง กำหนดราคาสูงสุดของน้ำแข็งและเครื่องดื่มบางชนิด 66 34ง 28 มิถุนายน พ.ศ.2492
150 ประกาศศาลจังหวัดลำปาง เรื่อง คำสั่งให้นายเส่งจิว แซ่เดียว เป็นคนสาบสูญ 66 46ง 16 สิงหาคม พ.ศ.2492
151 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๔๙๒ เรื่อง ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 66 50ง 13 กันยายน พ.ศ.2492
152 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๔๙๒ เรื่อง ควบคุมนำมันเชื้อเพลิง 67 62ง 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2492
153 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๔๙๒ เรื่อง ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 67 4ง 10 มกราคม พ.ศ.2493
154 ประกาศเทศบาลเมืองลำปาง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนประจำ ๒๔๙๓ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 67 6ง 24 มกราคม พ.ศ.2493
155 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดการเดินสำรวจหมายเขตเพื่อออกโฉนดที่ดินในตำบลปงแสนทอง ตำบลชมภู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 67 10ง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493
156 กระทู้ถามที่ ว. ๗๑/๒๔๙๓ ของนายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ส.ส. จังหวัดเชียงราย เรื่อง การบูรณะทางสายลำปาง – เชียงราย – แม่สาย 67 41ง 25 กรกฎาคม พ.ศ.2493
157 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๔๙๓ เรื่อง กำหนดราคาสูงสุดของน้ำมันเชื้อเพลิง 67 43ง 8 สิงหาคม พ.ศ.2493
158 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๔๙๓ เรื่อง ควบคุมน้ำตาลทรายขาว 67 43ง 8 สิงหาคม พ.ศ.2493
159 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๔๙๓ เรื่อง ควบคุมการยักย้ายสิ่งของบางชนิดออกนอกเขตจังหวัด 67 47ง 5 กันยายน พ.ศ.2493
160 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๒๒ พ.ศ. ๒๔๙๓ เรื่อง ยกเลิกกำหนดราคาสูงสุดของน้ำตาลทรายขาว 67 48ง 12 กันยายน พ.ศ.2493

ไปที่หน้า [2][3][4][5][6][7][8][9][10]