ดาวน์โหลดราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับ ลำปาง [9]

ตารางแสดงบัญชีราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวกับลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2430-2500 [9]
ปี พ.ศ.ในวงเล็บคือการปรับปี พ.ศ.ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากก่อนปี พ.ศ.2484 สยามหรือประเทศเริ่มนับปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งหมายถึง เดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปี และเดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปี  ดังนั้น วันที่ 1 มกราคม 2484 นับเป็นวันขึ้นปีใหม่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ตรงกับการนับปีใหม่ตรงกันกับนานาชาติ

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเภท เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศ
161 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๒๑ พ.ศ. ๒๔๙๓ เรื่อง ควบคุมการยักย้ายสิ่งของบางชนิดออกนอกเขตจังหวัด 67 48ง 12 กันยายน พ.ศ.2493
162 ประกาศศาลจังหวัดลำปาง เรื่อง คำสั่งให้นายคำพงศ์ เป็นคนสาปสูญ 67 48ง 12 กันยายน พ.ศ.2493
163 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๔๙๓ เรื่อง ยกเลิกการควบคุมการยักย้ายสิ่งของออกนอกเขตจังหวัด 67 54ง 3 ตุลาคม พ.ศ.2493
164 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดการเดินสำรวจหมายเขตเพื่อออกโฉนดที่ดินในตำบล อำเภอต่างๆจังหวัดลำปาง 68 7ง 23 มกราคม พ.ศ.2494
165 เทศบาลเมืองลำปาง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 68 9ง 30 มกราคม พ.ศ.2494
166 ประกาศศาลจังหวัดลำปาง เรื่อง คำสั่งให้นายหรือบั๋น เรนทร เป็นคนสาบสูญ 68 18ง 20 มีนาคม พ.ศ.2494
167 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๙๔ เรื่อง ควบคุมไข่เป็ด 68 43ง 3 กรกฎาคม พ.ศ.2494
168 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๙๔ เรื่อง ควบคุมหนังสัตว์ 68 67ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2494
169 ประกาศเทศบาลเมืองลำปาง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล อันต้องเสียภาษีโรงเรือนประจำปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เขตเทศบาลเมืองลำปาง 69 3ง 8 มกราคม พ.ศ.2495
170 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๙๔ เรื่อง ควบคุมโคมีชีวิต 69 7ง 29 มกราคม พ.ศ.2495
171 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๙๕ เรื่อง กำหนดราคาของเนื้อสุกรชำแหละ 69 10ง 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2495
172 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๙๕ เรื่อง กำหนดราคาสูงสุดของน้ำมันเชื้อเพลิง 69 27ง 29 เมษายน พ.ศ.2495
173 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๙๕ เรื่อง กำหนดราคาสูงสุดของเนื้อและมันสุกรชำแหละ 69 41ง 1 กรกฎาคม พ.ศ.2495
174 ประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เรื่อง ตั้งคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควรจังหวัดลำปาง 69 63ง 14 ตุลาคม พ.ศ.2495
175 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๙๕ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการควบคุมโคมีชีวิต 69 63ง 14 ตุลาคม พ.ศ.2495
176 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๙๕ เรื่อง ยกเลิกการการกำหนดราคาสูงสุดของข้าวสาร 69 63ง 14 ตุลาคม พ.ศ.2495
177 ประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๙๕ เรื่อง ให้แจ้งความโรคติดต่อ 69 74ง 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2495
178 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สงวนที่ดินสำหรับปลูกสร้างอาคารงานทาง ในท้องที่กิ่งอำเภอแม่พริกและอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 69 74ง 16 ธันวาคม พ.ศ.2495
179 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๙๕ เรื่อง ควบคุมเนื้อกระบือ 69 74ง 16 ธันวาคม พ.ศ.2495
180 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๔๙๕ เรื่อง กำหนดราคาสูงสุดของน้ำมันเชื้อเพลิง 69 74ง 16 ธันวาคม พ.ศ.2495

ไปที่หน้า [2][3][4][5][6][7][8][9][10]