ดาวน์โหลดราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับ ลำปาง [7]

ตารางแสดงบัญชีราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวกับลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2430-2500 [7]
ปี พ.ศ.ในวงเล็บคือการปรับปี พ.ศ.ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากก่อนปี พ.ศ.2484 สยามหรือประเทศเริ่มนับปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งหมายถึง เดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปี และเดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปี  ดังนั้น วันที่ 1 มกราคม 2484 นับเป็นวันขึ้นปีใหม่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ตรงกับการนับปีใหม่ตรงกันกับนานาชาติ

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเภท เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศ
121 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายทางหลวงประชาธิปัตย์ ดอนลำปาง – เชียงราย ในท้องที่ตำบลบ้านต้ำ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช ๒๔๘๖ 60  13ง 2 มีนาคม พ.ศ.2486
122 ประกาศเทศบาลเมืองลำปาง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนประจำ พ.ศ. ๒๔๘๗ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 61  27ง 2 พฤษภาคม พ.ศ.2487
123 ประกาศเทศบาลเมืองลำปาง เรื่อง ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนประจำ พ.ศ. ๒๔๘๘ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 62  9ง 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2488
124 กระทู้ถามที่ ๒๐๒/๒๔๘๗ ของนายประยูร ขันธรักษ์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เรื่อง กองทหารหญิง 62  13ง 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2488
125 ประกาศศาลจังหวัดลำปาง เรื่อง คำสั่งให้ นายแก้ว ชัยสุราช เป็นคนสาบสูญ 62  16ง 20 มีนาคม พ.ศ.2488
126 ประกาศเทศบาลเมืองลำปาง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนประจำ พ.ศ. ๒๔๘๙ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 63  19ง 2 เมษายน พ.ศ.2489
127 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่บ้านแพะ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๔๘๙ 63  83ก 31 ธันวาคม พ.ศ.2489
128 ประกาศเทศบาลเมืองลำปาง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนประจำ พ.ศ. ๒๔๙๐ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 64  11ง 4 มีนาคม พ.ศ.2490
129 ประกาศข้าหลวงประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง ตั้งคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร 64  54ง 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2490
130 ประกาศศาลจังหวัดลำปาง เรื่อง คำสั่งให้นายโพ นันทะวงศ์ เป็นคนสาบสูญ 65  5ง 27 มกราคม พ.ศ.2491
131 ประกาศเทศบาลเมืองลำปาง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนประจำ พ.ศ. ๒๔๙๑ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เขตเทศบาลเมืองลำปาง 65  7ง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491
132 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบและตั้งตำบลใหม่ในเขตเทศบาล จังหวัดลำปาง 65  15ง 16 มีนาคม พ.ศ.2491
133 ประกาศคณะกรรมการกลางป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง (ฉบับที่ ๓/๒๔๙๑) เรื่อง ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 65  31ง 1 มิถุนายน พ.ศ.2491
134 ประกาศคณะกรรมการกลางป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง (ฉบับที่ ๑/๒๔๙๑) เรื่อง กำหนดราคาสูงสูดของเนื้อสุกร 65  31ง 1 มิถุนายน พ.ศ.2491
135 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง (ฉบับที่ ๔/๒๔๙๑) เรื่อง กำหนดราคาสูงสุดของราคาน้ำมันก๊าสขายส่ง  32ง 8 มิถุนายน พ.ศ.2491
136 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง (ฉบับที่ ๕/๒๔๙๑) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทสิ่งของห้ามทำการค้ากำไรเกินควร 65 34ง 15 มิถุนายน พ.ศ.2491
137 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง (ฉบับที่ ๖/๒๔๙๑) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดราคาสูงสุดของน้ำมันเชื้อเพลิง 65  39ง 6 กรกฎาคม พ.ศ.2491
138 ประกาศคณะกรรมการกลางป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง (ฉบับที่ ๒/๒๔๙๑) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดราคาสูงสุดของเนื้อสุกร 65  27ง 12 กรกฎาคม พ.ศ.2491
139 ประกาศกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๔๙๑ เรื่อง กำหนดราคาสูงสุดของราคาข้าวสาร 65 59ง 5 ตุลาคม พ.ศ.2491
140 ประกาศกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไรเกินควร จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๙๑ เรื่อง กำหนดราคาสูงสุดของราคารำข้าวกล้อง และรำข้าวขาว 65 59ง 5 ตุลาคม พ.ศ.2491

ไปที่หน้า [2][3][4][5][6][7][8][9][10]