ดาวน์โหลดราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับ ลำปาง [6]

ตารางแสดงบัญชีราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวกับลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2430-2500 [6]
ปี พ.ศ.ในวงเล็บคือการปรับปี พ.ศ.ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากก่อนปี พ.ศ.2484 สยามหรือประเทศเริ่มนับปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งหมายถึง เดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปี และเดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปี  ดังนั้น วันที่ 1 มกราคม 2484 นับเป็นวันขึ้นปีใหม่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ตรงกับการนับปีใหม่ตรงกันกับนานาชาติ

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเภท เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศ
101 พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อจัดสร้างการชลประทาน ในจังหวัดลำปาง (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 55 3 ตุลาคม พ.ศ.2481
102 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดสร้างการชลประทานในจังหวัดลำปาง (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 55 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2481
103 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งคณะกรรมการป้องกันการค้ากำไรเกินควร ประจำจังหวัดลำปาง 55 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2481
104 ประกาศกระทรวงเกษตราธิการ เรื่อง กำหนดการเดินสำรวจหมายเขตที่ดินในตำบลต่าง ๆ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 55 26 ธันวาคม พ.ศ.2481
105 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งคณะกรรมการป้องกันการค้ากำไรเกินควรประจำจังหวัดลำปาง 56

 

17 เมษายน พ.ศ.2482
106 ประกาศพนักงานที่ดินและโลหกิจ ประกาศออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง ในจังหวัดลำปาง 56 24 เมษายน พ.ศ.2482
107 ประกาศพนักงานที่ดินและโลหกิจ ประกาศออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ในตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 56 10 กรกฎาคม พ.ศ.2482
108 กระทู้ถามที่ ๘๑/๒๔๘๒ ของพระยาอมรวิสัยสรเดช ผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เรื่อง สัตวแพทย์ 56 14 สิงหาคม พ.ศ.2482
109 กระทู้ถามที่ ๑๗๐/๒๔๘๒ ของนายพลตรี พระยาอมรวิสัยสรเดช ผู้แทนราษฎรเขต๑ จังหวัดลำปาง เรื่องสร้างทางหลวงจากอำเภอเถินถิ่งอำเภอเมืองลำปางและอำเภอแจ้ห่ม 56 25 ธันวาคม พ.ศ.2482
110 กระทู้ถามที่ ๘๓/๒๔๘๒ ของนายพลตรีพระยาอมรวิสัยสรเดช ผู้แทนราษฎรเขต จังหวัดลำปาง เรื่อง การควบคุมหญิงโสเภณี 56 25 ธันวาคม พ.ศ.2482
111 กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ ๘๒/๒๔๘๒ ของพล.ต.พระยาอมรวิสัยสรเดช ผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เรื่อง การควบคุมคนขอทาน 57 6 สิงหาคม พ.ศ.2483
112 ประกาศกรมที่ดินและโลหกิจ เรื่อง ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 57 17 กันยายน พ.ศ.2483
113 พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งจังหวัดทหารบกลำปาง ในท้องที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พุทธศักราช ๒๔๘๓ 57 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2483
114 ประกาศกระทรวงเกษตราธิการ เรื่อง กำหนดการรับจดทะเบียนสหกรณ์ประเภทหาทุนในเขตท้องที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 57 3 ธันวาคม พ.ศ.2483
115 ประกาศกระทรวงเกษตราธิการ เรื่อง กำหนดการเดินสำรวจหมายเขตที่ดินในตำบล อำเภอต่างๆ จังหวัดลำปาง 57 17 ธันวาคม พ.ศ.2483
116 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พุทธศักราช ๒๔๘๔ 58 1 เมษายน พ.ศ.2484
117 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคาซื้อยาเส้นในเขตปลูกยาสูบ จังหวัดลำปาง 58 1 กรกฎาคม พ.ศ.2484
118 ประกาศศาลากลางจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดเขตควบคุมกิจการค้าซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่อนามัย 58 2 กันยายน พ.ศ.2484
119 พระราชกฤษฎีกาดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรสำหรับตำแหน่งที่ว่างในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดสมุทรสงคราม และในเขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดลำปาง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 59 16ก 10 มีนาคม พ.ศ.2485
120 พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายทางหลวงประชาธิปัตย์ตอนลำปาง – เชียงราย ในท้องที่ตำบลบ้านต้ำ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช ๒๔๘๖ 60 9ก 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2486

ไปที่หน้า [2][3][4][5][6][7][8][9][10]