ดาวน์โหลดราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับ ลำปาง [5]

ตารางแสดงบัญชีราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวกับลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2430-2500 [5]
ปี พ.ศ.ในวงเล็บคือการปรับปี พ.ศ.ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากก่อนปี พ.ศ.2484 สยามหรือประเทศเริ่มนับปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งหมายถึง เดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปี และเดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปี  ดังนั้น วันที่ 1 มกราคม 2484 นับเป็นวันขึ้นปีใหม่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ตรงกับการนับปีใหม่ตรงกันกับนานาชาติ

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเภท เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศ
81 ประกาศศาลจังหวัดลำปาง เรื่อง คำสั่งให้นายวัง ขจรคำ เป็นคนไร้ความสามารถ 52 15 กันยายน พ.ศ.2478
82 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ตำบลเกาะคา ตำบลศาลา และตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พุทธศักราช ๒๔๗๙ 53 17 มกราคม พ.ศ.2479
83 พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างไร่อ้อยตัวอย่าง ตำบลเกาะคา ตำบลศาลา ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พุทธศักราช ๒๔๗๙ 53 21 มีนาคม พ.ศ.2479
84 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างไร่อ้อยตัวอย่าง ตำบลเกาะคา ตำบลศาลา ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พุทธศักราช ๒๔๗๙ 53 28 มีนาคม พ.ศ.2479
85 ประกาศกระทรวงเกษตราธิการ เรื่อง ทำการรังวัดปักหลักกันเขตต์ที่ดินเพื่อสร้างการชลประทานในจังหวัดลำปาง 53

 

12 กรกฎาคม พ.ศ.2479
86 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินซึ่งจะต้องเวนคืน ตำบลหนองยาง ตำบลปงแสนทอง และตำบลนาก่วม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พุทธศักราช ๒๔๗๙ 53 18 ตุลาคม พ.ศ.2479
87 พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลโรคจิต จังหวัดลำปาง พุทธศักราช ๒๔๗๙ 53 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2479
88 ประกาศ เรื่อง ตั้งกรรมการจัดการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตำบลนาก่วม และตำบลหนองยาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 53 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2479
89 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 54 14 มีนาคม พ.ศ.2480
90 พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดสร้างการชลประทานในจังหวัดลำปาง พุทธศักราช ๒๔๘๐ 54 2 สิงหาคม พ.ศ.2480
91 แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ใช้ตราสำหรับตำแหน่งพนักงานที่ดินและโลหกิจจังหวัดลำปาง 54 2 สิงหาคม พ.ศ.2480
92 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดสร้างการชลประทานในจังหวัดลำปาง พุทธศักราช ๒๔๘๐ 54 30 สิงหาคม พ.ศ.2480
93 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอเกาะคา และอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พุทธศักราช ๒๔๘๐ 54 30 สิงหาคม พ.ศ.2480
94 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลและอำเภอในจังหวัดลำปาง 55 9 มกราคม พ.ศ.2481
95 ประกาศกระทรวงเกษตราธิการ เรื่อง กำหนดการรับจดทะเบียนสหกรณ์ ประเภทหาทุน ในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 55 9 มกราคม พ.ศ.2481
96 แก้คำผิด ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๖๓ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลและอำเภอในจังหวัดลำปาง หน้า ๓๓๔๘ 55 6 มีนาคม พ.ศ.2481
97 แจ้งความกระทรวงเกษตราธิการ เรื่อง เปิดที่ทำการหอทะเบียนที่ดินจังหวัดลำปาง 55 18 เมษายน พ.ศ.2481
98 แจ้งความกระทรวงเกษตราธิการ เรื่อง ตั้งพนักงานที่ดินและโลหกิจจังหวัดลำปาง 55 6 มิถุนายน พ.ศ.2481
99 ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง พระราชทานยศลูกเสือ แก่ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดลำปาง 55 5 กันยายน พ.ศ.2481
100 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 55 19 กันยายน พ.ศ.2481

ไปที่หน้า [2][3][4][5][6][7][8][9][10]