ดาวน์โหลดราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับ ลำปาง [4]

ตารางแสดงบัญชีราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวกับลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2430-2500 [4]
ปี พ.ศ.ในวงเล็บคือการปรับปี พ.ศ.ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากก่อนปี พ.ศ.2484 สยามหรือประเทศเริ่มนับปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งหมายถึง เดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปี และเดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปี  ดังนั้น วันที่ 1 มกราคม 2484 นับเป็นวันขึ้นปีใหม่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ตรงกับการนับปีใหม่ตรงกันกับนานาชาติ

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเภท เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศ
61 ประกาศกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม เรื่อง ตั้งเจ้าพนักงานทำการจดทะเบียนรถจ้าง รถยนต์ และล้อเลื่อน ในท้องที่จังหวัดลำพูน ลำปาง เชียงราย และแพร่ในมณฑลพายัพ 43 19 กันยายน พ.ศ.2469
62 กฎเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนออกใบอนุญาตและอัตราค่าเช่ารถจ้าง ในมณฑลพายัพ เฉพาะจังหวัดลำพูน ลำปาง เชียงราย และแพร่ 43 19 กันยายน พ.ศ.2469
63 แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมธรรมการ เรื่อง บำรุงวัดพระแก้ว จังหวัดลำปาง 44 8 มกราคม พ.ศ.2470
64 แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมธรรมการ เรื่อง บำรุงโรงเรียนนักธรรมจังหวัดลำปาง 44 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2470
65 แจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง รับประชาสมาชิก พ.ศ. ๒๔๗๐ จังหวัดลำปาง 44 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2470
66 แจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง รับประชาสมาชิก พ.ศ. ๒๔๖๙ จังหวัดลำปาง 44 10 เมษายน พ.ศ.2470
67 ประกาศศาลจังหวัดลำปาง เรื่อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่า นางหล่อม ไร้ความสามารถ และให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล 44 3 กรกฎาคม พ.ศ.2470
68 ประกาศกระทรวงเกษตราธิการ เรื่อง ตั้งกองเกษตรจังหวัดลำปาง 44 25 ธันวาคม พ.ศ.2470
69 แจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง รับประชาสมาชิก พ.ศ. ๒๔๗๐ จังหวัดลำปาง 45 3 มิถุนายน พ.ศ.2471
70 แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมธรรมการ เรื่อง บำรุงโรงเรียนนักธรรม จังหวัดลำปาง 46 14 กรกฎาคม พ.ศ.2472
71 แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมธรรมการ เรื่อง สร้างและซ่อมถาวรวัตถุวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง 46 14 กรกฎาคม พ.ศ.2472
72 แจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง รับเงินทุนอนามัยจังหวัดลำปาง 47 24 สิงหาคม พ.ศ.2473
73 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง โอนหมู่บ้านในจังหวัดลำปาง 48 24 พฤษภาคม พ.ศ.2474
74 แจ้งความกระทรวงธรรมการ เรื่อง สร้างโรงเรียนประจำจังหวัดลำปาง “บุญวาทย์วิทยาลัย” 48 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2474
75 ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ สำหรับตำบลต่าง ๆ ในท้องที่ อำเภอลอง จังหวัดลำปาง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้โอนไปขึ้นจังหวัดแพร่ 48 13 ธันวาคม พ.ศ.2474
76 ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ เพิ่มเติมในท้องที่จังหวัดลำปาง 48 21 มกราคม พ.ศ.2476
77 ประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง กำหนดการเดินสำรวจหมายเขตที่ดินในตำบลต่าง ๆ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 50 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2476
78 แจ้งความกระทรวงธรรมการ กองสามัญศึกษา เรื่อง อนุโมทนาในการที่มีผู้ศรัทธาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลการศึกษา [จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,จังหวัดพระนคร,จังหวัดนนทบุรี,จังหวัดสมุทราปราการ,จังหวัดลำพูน,จังหวัดลำปาง,จังหวัดขุขันธ์,จังหวัดตราด,จังหวัดสงขลา,จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม,จังหวัดร้อยเอ็ด,จังหวัดสมุทรสงคราม,จังหวัดนครราชสีมา,จังหวัดสุรินทร์,จังหวัดชุมพร,จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดชลบุรี] 51 22 กรกฎาคม พ.ศ.2477
79 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พุทธศักราช 2478 52 25 มีนาคม พ.ศ.2478
80 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อจัดสร้างการชลประทานในจังหวัดลำปาง พุทธศักราช ๒๔๗๘ 52 8 กันยายน พ.ศ.2478

ไปที่หน้า [2][3][4][5][6][7][8][9][10]