ดาวน์โหลดราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับ ลำปาง [3]

ตารางแสดงบัญชีราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวกับลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2430-2500 [3]
ปี พ.ศ.ในวงเล็บคือการปรับปี พ.ศ.ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากก่อนปี พ.ศ.2484 สยามหรือประเทศเริ่มนับปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งหมายถึง เดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปี และเดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปี  ดังนั้น วันที่ 1 มกราคม 2484 นับเป็นวันขึ้นปีใหม่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ตรงกับการนับปีใหม่ตรงกันกับนานาชาติ

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเภท เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศ
41 ประกาศกระทรวงคมนาคม แผนกรถไฟ เปิดเดินรถไฟดอนแต่แม่จางถึงเมืองนครลำปาง 32 19 มีนาคม พ.ศ.2458
42 ประกาศกระทรวงคมนาคม แผนกรถไฟ กำหนดเดินรถจากตำบลผาคอไปยังตำบลแม่จางแขวงนครลำปาง 32 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2458
43 แจ้งความกระทรวงกลาโหม ให้เงินและสิ่งของอุดหนุนทหารซึ่งฝึกซ้อมวิธียุทธที่เมืองนครลำปาง 33 30 เมษายน พ.ศ.2459
44 แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสังฆการี ถอดพระครูธรรมจินดามุนี (อภิชัย)เจ้าคณะ จังหวัดนครลำปาง 33 25 มิถุนายน พ.ศ.2459
45 แจ้งความกระทรวงคมนาคม แผนกทาง บริจาคทรัพย์สร้างสพานข้ามลำหว้ยล่องนาตำบลบ้านดง จังหวัดลำปาง 36 24 พฤษภาคม พ.ศ.2462
46 แจ้งความกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ปลัดมณฑลประจำจังหวัดลำปาง บริจาคเงิน 39 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2465
47 แจ้งความกระทรวงมหาดไทย พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หุ้มแพร เจ้าราชบุตรนครลำปางเป็นผู้รั้งตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครลำปาง 40 8 เมษายน พ.ศ.2466
48 แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มีผู้บริจาคทรัพย์สร้างบ่อน้ำในบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง 40 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2466
49 คำแถลงการณ์ของเสนาธิการทหารบก เรื่อง สนามบินประจำจังหวัดลำปาง 40 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2466
50 แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขุดบ่อน้ำในบริเวณที่พักนายอำเภอเมืองลำปาง 40 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2466
51 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ ในตำบลแม่พุ อำเภอเมืองเถิน จังหวัดลำปาง ซึ่งยุบไปรวมกับตำบลเวียงมอก 41 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2467
52 ประกาศสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งสยาม ตั้งรองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดลำปาง 41 31 สิงหาคม พ.ศ.2467
53 แจ้งความกรมธรรมการ เรื่อง ซ่อมแซมวิหารวัดลำปางหลวง 42 31 พฤษภาคม พ.ศ.2468
54 ประกาศสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งสยาม ตั้งกรรมการจัดการลูกเสือจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่ 42 26 กรกฎาคม พ.ศ.2468
55 แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง มีผู้เอื้อเฟื้อในคราวระดมพลย่อยทดลองที่จังหวัดแพร่ ลำปาง น่าน เชียงใหม่ เชียงราย กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี หนองคาย 42 9 สิงหาคม พ.ศ.2468
56 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ ในตำบลทุ่งฮั้ว ซึ่งแยกออกจากตำบลวังเหนือ ท้องที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 42 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2468
57 คำถวายชัยมงคล สำหรับเมืองนครลำปาง 43 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2469
58 พระราชดำรัสตอบ สำหรับเมืองนครลำปาง 43 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2469
59 ประกาศ กระแสพระบรมราชโองการให้ใช้พระราชบัญญัติรถจ้าง รถยนต์ และล้อเลื่อน ในมณฑลพายัพ เฉพาะจังหวัดลำพูน ลำปาง เชียงราย และแพร่ 43 5 กันยายน พ.ศ.2469
60 กฎเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนออกใบอนุญาตสำหรับล้อเลื่อนในมณฑลพายัพ เฉพาะจังหวัดลำพูน ลำปาง เชียงราย และแพร่ 43 19 กันยายน พ.ศ.2469

ไปที่หน้า [2][3][4][5][6][7][8][9][10]