ดาวน์โหลดราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับ ลำปาง

ตารางแสดงบัญชีราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวกับลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2430-2500 [1]
ปี พ.ศ.ในวงเล็บคือการปรับปี พ.ศ.ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากก่อนปี พ.ศ.2484 สยามหรือประเทศเริ่มนับปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งหมายถึง เดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปี และเดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปี  ดังนั้น วันที่ 1 มกราคม 2484 นับเป็นวันขึ้นปีใหม่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ตรงกับการนับปีใหม่ตรงกันกับนานาชาติ

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเภท เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศ
1 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จออกแขกเมือง [เมืองนครลำปาง, เมืองพะเยา, เมืองขุขัน, เมืองศรีสะเกษ, เมืองราษีไสล, เมืองสาลวัน] 4 9 4 พฤษภาคม พ.ศ.2430
2 แจ้งความกรมโทรเลข เรื่องบอกเปิดออฟฟิศโทรเลขกรมโทรเลข ได้เปิดออฟฟิศโทรเลขใหม่ ณ เมือง นครลำปาง 8 6 10 พฤษภาคม พ.ศ.2434
3 แจ้งความกระทรวงเกษตรพานิชการ เรื่อง ข้าหลวงแจกจ่ายข้าวเมืองลำปางที่ประสบทุพภิกขภัย 9 32 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2435
4 การพระราชกุศลแจกข้าวสารราษฎร ที่แขวงเมืองนครลำปาง ในกาลเกิดทุพภิกขไภย 11 6 6 พฤษภาคม พ.ศ.2437
5 ข่าวเจ้าประเทศราชถึงแก่พิราไลย [เจ้าพรหมาภิพงษธาดา จางวางเมืองนครลำปาง] 11 18 29 กรกฎาคม พ.ศ.2437
6 เสด็จออกรับแขกเมืองประเทศราช [เมืองนครลำปาง และเมืองพเยา] 12 50 13 มีนาคม พ.ศ.2438
7 ประกาศกระทรวงโยธาธิการ แผนกกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการรับฝากเงินและจ่ายเงินธนาณัติระหว่างนครลำปางกับกรุงเทพ ฯ 18 4 28 เมษายน พ.ศ.2444
8 แจ้งความกระทรวงมหาดไทย [ให้หลวงนราโยธีรักษาราชการเมืองศรีโสภณ, ถอดหลวงรามสารบรรณ (แดง), เจ้านครลำปางและพระยาไชยสงครามถวายม้าเป็นของรัฐบาล, เปลี่ยนตราประทับในใบสารกรมธรรม์ทาษและบริคณห์สัญญาต่างๆ] 19 10 8 มิถุนายน พ.ศ.2445
9 แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ถอนขุนเกษตรสำรวจออกจากตำแหน่งรองเสนานครลำปาง ให้ขุนอนุกูลไปรับราชการแทน ให้นายเปล่งไปรับรัชการในตำแหน่ง ผุ้ช่วยราชการเมืองพิษณุโลก ให้นายแป๊ะและนายประวัติไปรับราชการในตำแหน่งรองเสนานครเชียงใหม่ 20 24 13 กันยายน พ.ศ.2446
10 แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เจ้าสุริยวงษ์เสนายุติธรรม เมืองนครลำปาง ถวายม้าผู้ ๑ ม้า 20 49 6 มีนาคม พ.ศ.2446(2447)
11 แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้หลวงไอสุริ์สุรรพการี นายแขวงเมืองนครลำปาง เป็นผู้รั้งตำแหน่งผู้ช่วยข้าหลวงบริเวณปิงใต้ 20 37 13 ธันวาคม พ.ศ.2446
12 แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เจ้าราชภาคินัยเมืองนครลำปาง ถวายที่ดินซึ่งอยู่ในกำแพงเวียงนครลำปาง 20 16 17 กรกฎาคม พ.ศ.2447
13 แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อแขวงในนครเชียงใหม่ นครลำปาง 21 23 4 กันยายน พ.ศ.2447
14 แจ้งความกระทรวงยุทธนาธิการ [ให้นายพันโท พระสุรฤทธิ์พฤฒิไกร รับราชการในกรมกลาง กรมยุทธนาธิการ นายพันตรี หลวงพิทยุทธยรรยง เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๔ นายพันตรี หลวงศัลยุทธวิธีกรร เป็นผู้บังคับการกองทหารเมืองนครลำปาง] 22 41 7 มกราคม พ.ศ.2448
15 แจ้งความกระทรวงมหาดไทย [การงานในเมืองเถินมีน้อย ให้ยกเลิกกองข้าหลวงและผู้ว่าราชการเมือง คงให้มีแต่แขวงขึ้นในเค้าสนามหลวงนครลำปาง] 22 19 6 สิงหาคม พ.ศ.2448
16 แจ้งความกระทรวงยุติธรรม [เรื่อง ตั้งศาลคดีต่างประเทศขึ้นที่เมืองนครลำปาง] 23 2 8 เมษายน พ.ศ.2449
17 ประกาศกระทรวงโยธาธิการ ประกาศเปลี่ยนข้าหลวงท้องที่จัดการที่ดินสร้างทางรถไฟในแขวงเมืองนครลำปาง 24 4 28 เมษายน พ.ศ.2450
18 แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้เจ้าราชสัมพันธวงษ์ว่าที่ข้าหลวงผู้ช่วยเมืองนครลำปาง ให้พระยาไชยสงครามว่าที่เสนาตำแหน่งนาเมืองนครลำปาง 24 15 14 กรกฎาคม พ.ศ.2450
19 แจ้งความกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิตได้ให้เก้าอี้นวมแก่ศาลเมืองนครลำปาง ๓ เก้าอี้ 24 22 1 กันยายน พ.ศ.2450
20 แจ้งความกรมยุทธนาธิการ [พระยาอุตรการโกศลถวายที่ดินหน้าโรงทหารเมืองนครลำปางไว้สำหรับราชการทหาร] 24 30 27 ตุลาคม พ.ศ.2450

ไปที่หน้า [2][3][4][5][6][7][8][9][10]