ผลงานที่ผ่านมา

จัดพิมพ์หนังสือในนามมูลนิธิ

มูลนิธิฯ ได้จัดทำหนังสือรวบรวมเหตุการณ์ในหนังสือพิมพ์และข่าวท้องถิ่นในนาม Lampang Review หรือ ทบทวนเรื่องลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกข่าวลำปางในหน้าหนังสื... Read More...