ความเคลื่อนไหว

นิทรรศการประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ม.ราชภัฏลำปาง

เมื่อเดือนธันวาคม 2558 มีการจัดนิทรรศการโดยนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง ในวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ... Read More...

เปิดพื้นที่นิทรรศการท่องเที่ยวในวิชาลำปางศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2558 มีการจัดนิทรรศการโดยนักศึกษาสาขาวิชาท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปาง ในวิชาลำปางศึกษา ... Read More...

เปิดบริการแล้วห้องสมุดเสาจินดารัตน์

    ห้องสมุดเสาจินดารัตน์ ให้บริการยืมหนังสือ, รายงานวิจัย, วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับลำปาง ในด้านประวัติศาสตร์, ศิลปะ, วัฒนธรรม ฯลฯ เปิ... Read More...

ย้ายห้องสมุดเสาจินดารัตน์

หลังจากที่เปิดให้บริการห้องสมุดมาในระยะหนึ่งแล้วเห็นว่า พื้นที่เดิมคับแคบไม่เพียงพอต่อการให้บริการและรองรับกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่ได้ ในที่ประชุมกรรมการมูลนิธิฯ จึ... Read More...