การให้บริการ

ห้องสมุดเสาจินดารัตน์

ห้องสมุดเสาจินดารัตน์ ให้บริการยืมหนังสือ, รายงานวิจัย, วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับลำปาง ในด้านประวัติศาสตร์, ศิลปะ, วัฒนธรรม ฯลฯ เปิดบริการตั้งแต่วันอัง... Read More...