มูลนิธิฯ ได้จัดทำหนังสือรวบรวมเหตุการณ์ในหนังสือพิมพ์และข่าวท้องถิ่นในนาม Lampang Review หรือ ทบทวนเรื่องลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกข่าวลำปางในหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น