การมอบทุนการศึกษาเป็นวัตถุประสงค์หลักแต่เริ่มแรกของมูลนิธิฯ