มูลนิธิฯ ได้มีส่วนบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบวรพุทธศาสนา