ภาพแสดงที่ตั้งของ สำนักงาน มูลนิธิ น้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ บนถ.ทิพย์ช้าง ต.หัวเวียง อ.เมือง ลำปาง
เดิมนั้น มูลนิธิ น้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่ เยาวชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา มูลนิธิได้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2522 ในครั้งแรกได้มีการตั้งสำนักงานอยู่ที่จังหวัดลำปาง ต่อมาได้ย้ายไปกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม ในเวลานี้มูลนิธิฯ กำลังจะย้ายกลับมาที่จังหวัดลำปางอีกครั้ง และกำลังจะวางกรอบการทำงานขึ้นใหม่เพื่อสอดคล้องกับบริบททางสังคมที่ เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในด้านอััตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของเมืองลำปางและ ปริมณฑลใกล้เคียง ในเบื้องต้นมูลนิธิฯ จะเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการเว็บบล็อก on Lampang : เปิดโลกลำปาง ที่เคยเปิดดำเนินการมาโดยกลุ่มผู้อาสาสมัครที่สานงานต่อมาจาก โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ จ.ลำปาง (ล้านคำลำปาง) มาแต่เดิม โปรดติดตามในความเปลี่ยนแปลง มูลนิธิ น้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ อังคาร 23 มิถุนา 53