1 2 3 45

Call No.   HB 126 ท9ส62 2526

Title  
ทุนนิยมขุนนางไทย (พ.ศ.2475-2503)

Author  
สังศิต พิริยะรังสรรค์

Subject  
ไทย–ภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์–ประวัติ
นายทุน
เศรษฐศาสตร์–วิจัย

Place  
กรุงเทพฯ

Publisher  
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Edition  

Year  
2526

Page  
452 หน้า
ISBN  

Type of Material  
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย