1 2

 

CALL NO. 340.09593 ว619ค
ชื่อหลักบุคคล วินัย พงศ์ศรีเพียร.
ชื่อเรื่อง คลองตัดคำพระพุทธโฆสาจารย์ : บันทึกการตัดสินความของล้านนาโบราณ = The judgements of phra buddhaghosacarya / วินัย พงศ์ศรีเพียร.
ชื่อเรื่องเพิ่ม Judgements of phra buddhaghosacarya
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549.
ลักษณะ 252 หน้า ; 21 ซม.
หมายเหตุ รายงานวิจัยฉบับพิเศษโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. “กฎหมายตราสามดวง : ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก.
ISBN 9749499603
หัวเรื่อง พระพุทธโฆสาจารย์.
กฎหมายล้านนา.
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
การพิจารณาและตัดสินคดี.
คดี – – ไทย (ภาคเหนือ)
ไทย – – ประวัติศาสตร์ – – ล้านนา.
ชื่อเพิ่ม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สถาบันที่ทำรายการ มบ.