1 2

 

3 4

 

ชื่อวิทยานิพนธ์ ล้านนาในการรับรู้ของชนชั้นปกครองสยาม พ.ศ 2437-2476
Lanna in the Perception of the Siamese Elite 1884-1933 A.D.
ชื่อนิสิต เตือนใจ ไชยศิลป์
Taunjai Chaisinlapa
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ กาญจนี ละอองศรี สายชล สัตยานุรักษ์
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย
Thammasat University. Bangkok (Thailand). Graduate School
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ศิลปศาสตร์ (ประวัติศาสตร์)
Master. Arts (History)
ปีที่จบการศึกษา 2535