1602041006310001 1602041007110001 160204100740000116020410080100011602041008260001 1602041008460001 16020410090800011602041009270001

ผู้แต่ง :

บำเพ็ญ ระวิน

ผู้พิมพ์ :

เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภท :

สถานที่เก็บ :

หน่วยงาน :

 http://lannakadee.cmu.ac.th/search.php?key%5B%5D=%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D+%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99&field%5B%5D=AUTHOR