วิจัยการศึกษาหมู่บ้านไทลื้อจังหวัดลำปาง

1 2

*เรียบเรียงจาก ธิดารัตน์ ไชยยาสืบ,ชาวไทลื้อลำปาง ใน ฮู้คิง…ฮู้คนลำปาง,ลำปาง : บรรณกิจการพิมพ์.2548.

บรรณานุกรม ประชัน รักษ์พงษ์ และคณะ.การศึกษาหมู่บ้านไทลื้อในจังหวัดลำปาง.ลำปาง : ศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูลำปาง,2535. ธิดารัตน์ ไชยยาสืบ,”ชาวไทลื้อลำปาง” ใน ฮู้คิง…ฮู้คนลำปาง,ลำปาง : บรรณกิจการพิมพ์,2548.

เชิงอรรถ [1] ประชัน รักษ์พงษ์ และคณะ.การศึกษาหมู่บ้านไทลื้อในจังหวัดลำปาง.ลำปาง : ศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูลำปาง,2535,หน้า 133 [2] ประชัน รักษ์พงษ์ และคณะ,อ้างแล้ว,หน้า 133 [3] ประชัน รักษ์พงษ์ และคณะ,อ้างแล้ว,หน้า 23 [4] อนิรุทธิ์ อินทิมา,สัมภาษณ์ 2548. [5] ประชัน รักษ์พงษ์ และคณะ,อ้างแล้ว,หน้า 26 [6] ประชัน รักษ์พงษ์ และคณะ,อ้างแล้ว,หน้า 25-26 [7] ประชัน รักษ์พงษ์ และคณะ,อ้างแล้ว,หน้า 131 [8] ประชัน รักษ์พงษ์ และคณะ,อ้างแล้ว,หน้า 129 [9] ธิดารัตน์ ไชยยาสืบ,ชาวไทลื้อลำปาง ใน ฮู้คิง…ฮู้คนลำปาง,ลำปาง : บรรณกิจการพิมพ์.2548,หน้า [10] ธิดารัตน์ ไชยยาสืบ,อ้างแล้ว,หน้า 2.2.7

Posted by warmraw at 12/09/2006 10:55:00 PM

Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap