รายงานการวิจัย ศิลปกรรมท้องถิ่นทางพุทธศาสนาในเขตอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

DSCF3111 DSCF3112 DSCF3113 DSCF3116

ศิลปกรรมท้องถิ่นทางพุทธศาสนาในเขตอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
รหัสโครงการ R000004578
Owner Information
Faculty: คณะวิจิตรศิลป์
Department: ภาควิชาศิลปะไทย
Field:
Author: นางสาว วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
Project Participant: “นางสาว อุษณีย์ ธงไชย:คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ,นาง ฉัตรแก้ว สิมารักษ์:คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ,นาง สุภาพร นาคบัลลังก์:คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ,นาง สินีนาฏ สมบูรณ์เอนก:สำนักหอสมุด ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ ,นาย เธียรชาย อักษรดิษฐ์:คณะวิจิตรศิลป์ ภาควิชาศิลปะไทย “
กรอบการวิจัย วช.
ปีที่บันทึก 2008
หมวดหมู่งานวิจัย สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กลุ่มงานวิชาการ ศาสนา
สาขางานวิชาการ สาขาปรัชญา
งบประมาณโครงการ
แหล่งเงินทุน
วันที่เริ่มโครงการ
Keyword ศิลปกรรม, พุทธศาสนา,