2475แผนที่นครลำปางsmall

 

ลำดับที่ ชื่อแผนที่ ปีที่เขียน ที่มา หมายเหตุ
1 แผนที่นครลำปาง ตำบลในเมือง มาตราส่วน 1: 25,000 พ.ศ.2476 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พระนคร ข้อมูลในแผนที่น่าจะช่วงทศวรรษ 2460