หลังจากที่เปิดให้บริการห้องสมุดมาในระยะหนึ่งแล้วเห็นว่า พื้นที่เดิมคับแคบไม่เพียงพอต่อการให้บริการและรองรับกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่ได้ ในที่ประชุมกรรมการมูลนิธิฯ จึงมีมติให้ย้ายสำนักงานและห้องสมุดที่ คูหาเลขที่ 78-80 ในอาคารเดียวกัน ดังนั้นทำให้ห้องสมุดมีพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้น และยังมีพื้นที่สำหรับกิจกรรมอื่นๆอีก ได้แก่ แกลอรี่สำหรับจัดนิทรรศการขนาดย่อม