คลังข้อมูลลำปาง

ข้อมูลเกี่ยวกับลำปาง

  1. เอกสารชั้นต้นจาก ราชกิจจานุเบกษา
  2. เอกสารชั้นต้นจาก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
  3. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสาร, แผ่นพับ, โปสเตอร์กิจกรรม