คณะกรรมการมูลนิธิฯ

Print

รายนามคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ น้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์

นาง บุญจันทร์ เสาจินดารัตน์ ประธานกรรมการก่อตั้ง (เสียชีวิตปี 2557)
นาง วราภรณ์ มณีเทศ ประธานมูลนิธิและเหรัญญิก
นาย ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ รองประธานกรรมการการและเลขานุการ
ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ กรรมการ
นาง บำเพ็ญ เสาจินดารัตน์ กรรมการ
น.ส. รัตติพร เสาจินดารัตน์ กรรมการ
นาย อนุกูล ศิริพันธ์ กรรมการ
น.ส. ธิดารัตน์ ไชยยาสืบ เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขานุการ
นาย จักรพันธ์ หมั่นทำ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน