การใช้ห้องสมุด

  1. ไม่เสียค่าบริการใดๆ
  2. เปิดบริการทุกวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  3. อนุญาตให้หนังสือออกไปถ่ายเอกสารได้ แต่สงวนสิทธิเฉพาะบางเล่ม
  4. อ่านหนังสือแล้ว กรุณาวางไว้ที่ชั้นพักหนังสือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเข้าชั้นหนังสือ